Regulamin

HomeRegulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZARYSOWANE STUDIO

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: zarysowanestudio.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Zarysowane Studio  działającym pod adresem zarysowanestudio.pll jest firma:
  Mateusz Drozdowski IT
  ul. Cyfrowa 7
  15-587 Białystok
  NIP 5423043663
  REGON 361807728
 2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 16:00  pod adresem e-mail: kontakt@zarysowanestudio.pl.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Zarysowane Studio, tj.: sposób składania zamówień oraz ich realizacji, sposób oraz terminy dostawy produktów, odstąpienie od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.zarysowanestudio.pl, w którym użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) dokonywać zakupów produktów;
 2. Administrator, zamiennie zwany Usługodawcą lub Sprzedającym – podmiotem świadczącym usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest firma: Mateusz Drozdowski IT
  ul. Cyfrowa 7, 15-587 Białystok, NIP 5423043663, REGON 361807728
 3. Strona internetowa – adres elektroniczny  www.zarysowanestudio.pl, pod którym działa Sklep internetowy;
 4. Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie internetowym;
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem  www.zarysowanestudio.pl,
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Newsletter – informacja elektroniczna wydawana przez właściciela Sklepu internetowego, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu internetowego oraz informacje o promocjach, rozsyłana na adresy e-mail zarejestrowanych Użytkowników, pod warunkiem udzielenia przez nich zgody na przesyłanie takich informacji;
 8. Koszyk – element Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia w szczególności takie jak: ilość i rozmiar produktów, adres dostawy, sposób dostawy, dokonanie wyboru płatności;
 9. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu/ów – w rozumieniu kodeksu cywilnego – zawarta pomiędzy właścicielem Sklepu internetowego a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 12. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U.2014,poz.827);

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający oświadcza, iż jest dystrybutorem Produktów, których sprzedaż oferuje za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz że posiada wszelkie wymagane zgody i upoważnienia od Producentów sprzedawanych marek, na podstawie których prowadzi sprzedaż.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem:  www.zarysowanestudio.pl następujące usługi elektroniczne:
 • Umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz i zawarcie umowy sprzedaży,
 • Newsletter
 1. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 powyżej przez Sprzedającego jest całkowicie bezpłatne.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 6. Klient może złożyć Zamówienie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego.
 7. Klient składa Zamówienie wskazując w Koszyku sposób odbioru i płatności za zamówienie i inne dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres zamieszkania i adres dostawy.
 8. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 9. Wybierając Produkt Klient wskazuje zamawiany Produkt wraz z jego rozmiarem i kolorem (jeżeli produkt jest dostępny w różnych kolorach czy rozmiarach).
 10. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie użycia pola „kupuję i płacę”.
 11. Administrator, niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, przesyła na wskazany adres e-mail Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia.
 12. Z chwilą otrzymania od Administratora Zamówienia potwierdzenia na wskazany przez Klienta adres e-mail zawiera z Administratorem umowę sprzedaży Produktu/ów objętych zamówieniem.
 13. Zamówienie Produktu/ów jest możliwe jedynie przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient w chwili zaakceptowania Regulaminu jest związany jego treścią.
 14. Sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktów w zamówionej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itd. Informacja o czasowej niedostępności Produktu zostanie udostępniona na Stronie Sklepu internetowego.
 15. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia prezentujące Produkty a umieszczone na stronie Sklepu internetowego mają charakter informacyjny i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Produktów ani nie pokazywać wszystkich szczegółów.
 16. Realizacja zamówienia złożonego rozpoczyna się w dni powszednie po godzinie 10:00, oraz w soboty, a w niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 17. Jeżeli Administrator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionych Produktów, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.
 18. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 19. zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,
 20. ekran z minimalną rozdzielczością 1024×768 pikseli.
 21. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 22. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

IV. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny oraz bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy Umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez Konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (plik: formularz odstąpienia od umowy) przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Sprzedający zwraca wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z kosztami dostarczenia Produktów. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na rachunek karty użytej do płatności.
 5. Zwrot Produktów przez Konsumenta powinien nastąpić w terminie 2 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Usługodawcy.

V. Cena i formy płatności

 1. Ceny umieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym Produkcie zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Informacja w zakresie całkowitej wartości zamówienia, w tym kosztów przesyłki, podawana jest Klientowi na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia.
 3. W naszym sklepie płatności online obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

4. Dostępna jest także płatność kartą. Dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
  7. Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych lub w odniesieniu do których zostało wysłane do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

VI. Dostawa i czas realizacji zamówionych Produktów

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu lub faktura imienna.
 3. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.
  4. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są w terminie około 1-6  dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności za Zamówienie przez Sklep internetowy. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 20 dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu Zamówienia przez Klienta).
 4. Jeżeli Zamówienia składane są przez Konsumenta, Produkt zostanie dostarczony nie później niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że w Umowie Strony ustalą inny termin.
 5. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedającym.
 6. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

VII. Gwarancje i procedura reklamacyjna

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego
 2. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego  www.zarysowanestudio.pl oraz możliwości składania zamówień przez formularz zamówień, jakości Produktów – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zarysowanestudio.pl.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Administratora reklamowany Produkt wraz z kopią dowodu zakupu.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 5. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta oraz Klienta będącego Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej uważa się, że uznał reklamację.
 7. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 8. Reklamacje ilościowe i jakościowe otrzymanych Produktów przyjmowane są w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wykrycia wady nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej szczegółów, numer faktury, numer potwierdzenia nadania, listu przewozowego, okoliczności uszkodzenia itd.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Administrator doprowadzi Produkt do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta, poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wtedy Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 11. Klient może reklamować Produkt posiadający wady w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Administratora, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi;
 • korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego wobec Administratora w związku z niezgodnością Produktu z umową.

  12. Koszt przesłania Produktu po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, po uprzednim ich udokumentowaniu, pokrywa Administrator.
  13. Jeżeli zamówiony Produkt ma zostać przesłany przez Usługodawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
  14. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem Zarysowanego Sklepu ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi (2 lata), na zasadach określonych kodeksem cywilnym. 

VIII. Newsletter Sklepu internetowego

 1. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, udostępniając w tym celu identyfikujący ich adres elektroniczny.
 2. Usługa świadczenia Newslettera polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep internetowy korespondencji drogą elektroniczną i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient w każdym momencie może zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.

IX. Dane osobowe

1. Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych.

2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania tych czynności, Klient powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@zarysowanestudio.pl.

3. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

5. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

X. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:
 • telefon: 880 038 831
 • poczta elektroniczna na adres e-mail: kontakt@zarysowanestudio.pl
 • pisemnie na adres: ul. Cyfrowa 7, 15-587, Białystok

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.zarysowanestudio.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. Nazwa sklepu internetowego  www.zarysowanestudio.pl, adres strony, pod którym jest dostępny:  www.zarysowanestudio.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu internetowego. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług, zmiany danych Administratora – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).